Superwizor metody dramy

Strona główna / Certyfikacja / Superwizor metody dramy

To osoba, która będąc doświadczonym trenerem warsztatu dramowego, dalej rozwija się w obszarze dramy wnosząc autorskie spojrzenie na pracę tą metodą.

Superwizor metody dramy:

 • jest doświadczonym trenerem warsztatu dramowego: zna podstawowe i zaawansowane techniki dramowe, potrafi dobierać je do potrzeb odbiorców i celów szkoleniowych, tworzyć autorskie scenariusze zajęć z wykorzystaniem dramy jako metody wiodącej; zna i rozumie filozofię pracy metodą dramy w ujęciu Drama Way ze szczególnym uwzględnieniem roli prowadzącego dramę,
 • jest doświadczonym trenerem; rozumie specyfikę procesów grupowych i ról grupowych, świadomie definiuje swoją rolę w prowadzeniu grup,
 • jest osobiście zaangażowany w rozwijanie teorii i praktyki pracy metodą dramy, edukację innych, budowanie środowiska osób zajmujących się tą metodą,
 • przestrzega zasad etycznych trenerów pracujących z grupami (zebranych w Kodeksie Etyki PTP).

Doświadczenie w pracy z grupą przed przystąpieniem do procesu certyfikacji

Kandydat/ka powinien/na posiadać:

 • stopień trenera warsztatu dramowego,
 • doświadczenie trenerskie w pracy z grupą metodami aktywnymi w wymiarze nie mniejszym niż 1000 h, na podstawie własnych scenariuszy warsztatów prowadzonych na różne tematy z różnymi grupami odbiorców,
 • dorobek dramowy np. doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie metody dramy, publikacje teoretyczne dotyczące metody, zrealizowane projekty dramowe.

Odbyte szkolenie dramowe przed przystąpieniem do procesu certyfikacji

Kandydat/ka powinien/na ukończyć:

 • inne szkolenia poszerzające kompetencje Kandydata/tki w zakresie świadomej pracy z grupą (np. szkolenia dot. rozwijania kompetencji trenerskich, pomocy psychologicznej, terapia własna) - w wymiarze co najmniej 100 h.

Wymagania wobec Kandydata /tki przystępujących do procesu certyfikacji

Kandydat/ka powinien/na:

 • przed złożeniem aplikacji na stopień Superwizora metody dramy spotkać się z osobą odpowiedzialną za certyfikację ze strony Drama Way,
 • być rekomendawana/ny przez dwóch Superwizorów Metody Dramy Drama Way,
 • brać aktywny udział w tworzeniu środowiska dramowego (konferencje, szkolenia, publikacje z zakresu dramy i pracy z grupą i inne),
 • wypełnić odpowiedni formularz aplikacyjny.

Osoba odpowiedzialna za proces:
Aldona Żejmo-Kudelska
e-mail: aldona.kudelska@dramaway.pl
tel. 607 937 719

Opłata:
400 PLN - przy uzyskiwaniu rekomendacji
150 PLN - każdorazowo przy jej przedłużaniu

Rekomendacja wydawana jest na okres 5-ciu lat. Po tym okresie Superwizorzy proszeni są o uaktualnienie informacji na temat swojej działalności dramowej na spotkaniu z osobą odpowiedzialną za certyfikację ze strony Drama Way.